Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o přijetí 2017.doc

 

Podmínky pro přijetí

Do mateřské školy přijímáme zpravidla dítě, které dosáhlo tří let věku, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zápis do MŠ na následující školní rok probíhá v termínu určeném po dohodě se zřizovatelem, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být přijímány do MŠ i v průběhu školního roku, dovoluje-li to kapacita školy.
Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí rozhodne ředitelka školy. Formulář žádosti si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole v určeném termínu nebo stáhnout z webových stránek školy. Po ukončení zápisu vedeném ve správním řízení, obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí - nepřijetí dítěte do MŠ. V případě přijetí bude Rozhodnutí uveřejněno na webu školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí bude rozhodnutí ředitelka školy zasláno poštou na adresu, kterou zákonný zástupce uvede v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky.

Den otevřených dveří - V roce 2017 se z důvodu zajištění bezpečnosti dětí nebudou konat dny otevřených dveří v mateřských školách. Všechny školy si mohou rodiče prohlédnout virtuálně na webových stránkách úřadu městské části Praha 10. V případě potřeby konzultace, či poskytnutí širších informací, které by měly vliv na výběr školy, kontaktujte emailem vedení školy.

Výdej přihlášek - ke stažení na webových stránkách školy.                                

Příjem přihlášek   - 4.5.2017 od 13,30 do 18.00 hodin                      

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte ( případně pověřená osoba s notářsky ověřeným pověřením ).

S sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102, Praha 10

 

Ředitelka Mateřské školy Praha 10, Hřibská 1/2102, Praha 10 stanovila, po dohodě se zřizovatelem  níže uvedená kritéria, dle kterých bude postupovat při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu s ustanovením  zákona 561/2004 Sb., § 165, odst. 2, písm. b, ve znění pozdějších předpisů.

 

                                                                          I.

Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí přijímaných v povinném posledním roce před zahájením základního vzdělávání. Při zápisu předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte.

                                                                          II.

Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok s výjimkou dětí v posledním povinném roce před zahájením základního vzdělávání a dětí, které k 31.8.2017 dosáhnou 4 let .

                                                                          III.

O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu rozhoduje ředitelka mateřské školy. Ředitelka školy rozhoduje na základě počtu získaných bodů a s přihlédnutím k individuálním podmínkám dítěte. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. V případě dosažení shodného počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte, přijato bude dítě dříve narozené.

 

                                                                            IV.

Správní řízení ( jednání a dokumentace) probíhá v úředním jazyce, tj. český jazyk.

 

Kritérium

Počet bodů

Trvalý pobyt na území MŠ Praha 10

15

Spádovost

30

Věk dítěte 5 let (1.9.2011 – 31.8.2012)

20

Věk dítěte 5let – neumístěné*

28

Věk dítěte 4 roky (1.9.2012 – 31.8.2013)

15

Věk dítěte 4 roky – neumístěné**

28

Věk dítěte 3 roky (1.9.2013 – 31.8.2014)

10

Věk dítěte 3 roky mínus (1.9.2014 – 31.12.2014)

 5

Věk dítěte 2 roky (1.1.2015 – 31.8.2015)

 1

Sourozenec dítěte, které je zapsáno do MŠ

 2

 

*Pokud dítě dosáhne věku 5 let věku (nar. 1.9.2011- 31.8.2012)  a z kapacitních důvodů nebude moci být přijato k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ, bude po dohodě s rodiči umístěno v nejbližší MŠ, kde to kapacita umožní.

** Pokud dítě dosáhne věku 4 roky věku (nar. 1.9.2012- 31.8.2013)  a z kapacitních důvodů nebude moci být přijato k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ, bude po dohodě s rodiči umístěno v nejbližší MŠ, kde to kapacita umožní.

 

 

Tato kritéria nabývají platnosti 18. dubna 2017

 

 

V Praze dne 17.4.2017                                                                       Martina Drbohlavová

                                                                                                                ředitelka školy

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

Žádost o přijetí 2017.doc

Evidenční list 1.část

Evidenční list 2.část